logo-ekskluzywnemeble.pl

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy zwanym dalej „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanym dalej „Regulamin”.

Właścicielem Sklepu jest:

SZULTKA FURNITURE Stanisław Szultka

NIP: 555-128-58-92

tel. 512 155 819

adres email: szultka@szultka.com

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia

Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe gdy nastąpi:

– wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

– Zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.

Jeżeli Klient żąda wystawienia faktury VAT, jest zobowiązany do wprowadzenia danych do faktury na swoim koncie w Sklepie lub wysłania tych danych pocztą elektroniczną na adres: szultka@szultka.com w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

§3 Płatności

Sklep przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmująca się obsługą płatności.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada operator płatności elektronicznych PayPal.

Obsługa Sklepu nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności.

 

§4 Odbiór i wysyłka towaru

W zależności od gabarytu towar dostarczany jest przez firmę SZULTKA FURNITURE transportem własnym bądź poprzez wynajętą firmę transportową.

Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w 89-632 Brusy, ul. Wojska Polskiego 31, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

 

§5 Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła oraz posiadającą gwarancję Sprzedawcy.

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:

  • wady fabryczne,
  • uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
  • niezgodności z zamówieniem.

Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy zwrócić do Sklepu dostarczając go pod adres: SZULTKA FURNITURE, 89-632 Brusy, ul. Wojska Polskiego 31.

Do towaru należy dołączyć formularz zamówienia z którym towar był dostarczony wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przelewem na konto bankowe Klienta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca wraz z kwotą zakupu w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.

Klient ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 1 (słownie: jednego) roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odbioru towaru lub ujawnienia się wady.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:

  • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§7 Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.